To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

تعرض جنسی چه است؟

درک تعرض جنسی در عکس العمل نشان دادن به ما کمک می کند.

تعرض جنسیعبارت از هرنوع عمل جنسی یا تظاهر جنسی  است که باعث ایجاد ناراحتی، تهدید یا ترس در شخص شود. رفتاری است که  بدون رضایت یا میل  شخص انجام شود.

 تعرض جنسی خیانت به اعتماد و انکارحق هرشخص مبنی بر اختیار اینکه چه کاری با بدن وی صورت گیرد، می باشد. تعرض جنسی, سؤاستفاده از مقام و قدرت است.

  تعرض جنسی می تواند علیه اشخاص بالغ و خردسن، زنان و مردان، و همچنان اشخاص دارای سوابق مختلف صورت گیرد.

 تعرض جنسی ممکن است بنام های سؤاستفاده جنسی یا خشونت جنسی نیز یاد شود. این اصطلاحات به منظور شرح دادن تعرض جنسی، مانند تجاوز جنسی و سؤاستفاده جنسی، در مکالمات روزمره به معنی عام آن استفاد می شوند ولی در شرح جرم های جنائی جنسی معنی خاص آن بکار برده می شود . در این وب سایت، از جنبه عمومی این اصطلاحات استفاده وبرای صرف معلومات عمومی  ارائه می شود.

  اگر فکر می کنید که یک جرم جنائی جنسی صورت گرفته است و می خواهید که شکایت کنید، ممکن است بخواهید که بیشتر مشورت بگیرید. اینکار را می توانید از طریق تماس گرفتن با خدمات تعرض جنسی در محلی تان (صرف به انگلیسی)، پولیس، داکتر تان یا یک وکیل قانونی خصوصی انجام دهید.

 زمان ممکن است یک عامل بسیار مهم بشمار رود و این خدمات برایتان معلومات را راجع به حقوق و گزینه های موجود ارائه می کند.

تعرض جنسی به اشکال مختلف صورت می گیرد

دانستن اینکه تعرض جنسی چه است بما کمک می کند تا زمانیکه یک دوست، عضو خانواده یا مشتری ما ابراز می دارد که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، بتوانیم اقدامات لازم را اتخاذ کنیم. لیست زیر حاوی بعضی مثال های تعرض جنسی اند:

 • آزار جنسی

 • لمس کردن یا بوسیدن ناخواسته

 • اعمال جنسی تهدیدآمیز یا جبری یا حرکات جنسی آمیز بشمول انجام اعمال خشونت بار یا دردآور.

 • نشان دادن اندام های جنسی مانند "برهنگی و نشان دادن سینه ها".

 • تعقیب کردن ستوه آمیز.

 • تماشا شدن توسط شخصی بدون اجازه شما در زمان عریان بودن یا انجام دادن عمل مقاربت جنسی.

 • بند کردن عکس های سکسی در انترنت بدون اجازه شخص.

 • تهدید یا وادار شدن توسط شخصی به تماشا یا بازی در فلم های سکسی برخلاف میل وی.

 • مخلوط کردن نوشابه ها با مواد مخدر، یا استفاده از دواهای نشئه آور و الکول به منظور کاهش دادن یا اختلال حواس شخص مبنی بر سکس یا انجام اعمال سکسی.

 • انجام دادن عمل مقاربت جنسی با شخصی که در خواب است، یا شدیداً تحت تاثیر الکول و/یا مواد مخدر قرار دارد.

 • مزاح های زشت یا شهوانی، قصه ها یا نشان دادن عکس های سکسی منحیث یک روند حرکات اجباری، تهدیدآمیز یا سؤاستفاده جویانه.

 • تجاوز (دخول به هر مجرائی توسط هر وسیله ای).

 • "گپ دادن" یک طفل یا شخص آسیب پذیر به منظور انجام هرگونه عمل جنسی با وی.

 • انجام دادن هرگونه عمل جنسی با یک طفل.

تعرض جنسی و اظهار تمایل جنسی باهم فرق دارند. تعرض جنسی عبارت از رفتار جنسی ناخواسته  یا عملی است که طی آن تهدید، جبر یا زور به منظور اعمال نفوذ با انکارحق انتخاب شخص،رخ دهد. تعرض و سوء استفاده جنسی ممکن است یک عمل یکباره باشد، یا جزئی از یک روند مزاحمت و آزار باشد.تعرض جنسی تاثیرات زیادی بالای شخص قربانی/بازمانده وارد می کند، بشمول تاثیرات فزیکی، روحی و عاطفی.

حقایق تعرض جنسی

دانستنی های مهم راجع به تعرض جنسی:

 •  اکثر تعرضات جنسی توسط مردان علیه زنان و اطفال صورت می گیرد.

 • مردان نیز مورد تعرض جنسی قرار می گیرند؛ معمولاً توسط مردان دیگر.

 • اکثر اشخاصیکه مورد تعرض جنسی قرار می گیرند، شخص متجاوز را می شناسند یا در همین اواخر با وی آشنا شده اند.

 • بعضی از تعرضات جنسی، جرم جنائی نیز محسوب می شوند.

 • گزارش دادن به پولیس ممکن است یک امر بسیار دشوار باشد. محدودیت های موجود در سیستم قضایی، و طرق جمع آوری شواهد ممکن است چالش برانگیز باشد.

 • قربانیان تعرضات جنسی عکس العمل های مختلف از خود نشان می دهند، بعضی اوقات با احساسات قوی و بعضی اوقات با صرفنظر کردن.

 • درک آسیب روحی ناشی از خشونت بین افراد بما کمک می کند که اقدامات مناسب را اتخاذ کنیم.

 • تعرض جنسی یک سؤاستفاده از عدم توازن قدرت است که در جامعه موجود می باشد.

 • اکثر تعرضات جنسی برای پولیس گزارش داده نمی شوند.

تاثیرات تعرض جنسی

صدمات عاطفی، از قبیل تعرض جنسی، از جمله دردناکترین واقعات آسیب زا برای یک شخص می باشد. رسیدگی به ضروریات فوری بازماندگان/قربانی از طریق باور کردن حرف ها و جدی گرفتن مسئله، به کاهش صدمات کمک می کند. ادامه دادن به حمایت از اشخاص در زمان بهبود یافتن شان نیز مهم است و ضروریست که

 اینکار را بطریقه خودشان ودر زمان مناسب انجام داد.

اگر می خواهید معلومات بیشتر راجع به حمایت از بازماندگان/قربانی بدست آرید، لطفاً مراجعه کنید به صفحه "طرق کمک برای اشخاصی که دچار تعرض جنسی شده اند".

 

چطور یک شخصی را که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، حمایت کنم؟

تعرض جنسی معمول می باشد – تقریباً از هر پنج زن یکنفر آن مورد تعرض جنسی قرار می گیرد. یک سلسله کار های مفید موجود است که می توانید انجام دهید.

 چطور یک شخصی را که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، حمایت کنم؟

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault