To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

چطور یک شخصی را که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، حمایت کنم؟

تعرض جنسی معمول می باشد – تقریباً از هر پنج زن یکنفر آن مورد تعرض جنسی قرار می گیرد. یک سلسله کار های مفید موجود است که می توانید انجام د

زمانیکه یک شخص مورد آزار جنسی قرار می گیرد، اشخاصی که وی انتخاب می کند تا با آنها درد دل کند نقشی حیاتی ایفا می کنند. یک عضو خانواده، یک دوست یا همکار همدرد می تواند یک تکیه گاه مهم برای حمایت و کمک به وی باشد. ممکن است دانستن اینکه که چگونه باید عکس العملینشان داد مشکل باشد و همچنان امکان دارد که شما نگران باشید که مبادا اشتباهی انجام دهید. بعضی تدابیر ساده موجود اند که می توانید انجام دهید و معلومات زیر بشما در مورد اتخاذ تدابیر درست کمک می کند. همچنان کمک اهل خبره نیز موجود است.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به تعرض جنسی، می توانید تعرض جنسی چه است را مطالعه کنید.

کمک گرفتن

خدمات تعرض جنسی یک نقطه آغاز خوب برای دریافت کمک می باشد. ایشان مشورت و معلومات را برای اشخاصیکه تازه مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند، و برای اشخاص مددکننده آنها ارائه می کنند. معلومات مفصل راجع به خدمات تعرض جنسی را می توان دراینجا (صرف به لسان انگلیسی)  بدست آورد. اکثر نهاد های خدماتی به ترجمان ها دسترسی دارند و بعد از ساعات رسمی نیزحمایت میکنند . 

خدمات تیلفونی 24 ساعته 1800RESPECTهم می تواند یک نقطه آغاز خوبی باشد. 1800RESPECTمشورت تیلفونی، رهنمایی و معلومات را از طریق تیلفون شماره1800 737 732 برای اشخاصیکه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و برای خانواده ها، دوستان یا کارمندان حمایت کننده آنها عرضه می کند.

چکار باید کرد

صحبت کردن راجع به تعرض جنسی می تواند برای بازماندگان/قربانی یک امر دشوار باشد. ما میدانیم که تعداد زیادی از بازماندگان/قربانی ترس دارند که ممکن است دیگران حرف هایشان را باور نکنند، یا ایشان را ملامت کنند و یا ادعای شان را رد یا بی اهمیت تلقی کنند.

شش مورد زیر در قسمت رفع این نوع ترس و کمک به شخصیکه مورد تعرض جنسی قرار گرفته، مفید می باشد. 

باور

زمانیکه یک شخص بشما ابراز می کند که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، نقش شما باور کردن، حمایت و کمک به وی برای دیدن گزینه های موجود، می باشد تا راهش را انتخاب کند. طبیعی است که شخص بخواهد سوالات زیادی را بپرسد، ولی سوال کردنممکن است در این شرایط برای شخص بازمانده/قربانی خوش آیند نباشد. قبل از پرسیدن، خوب گوش کنید.

گوش کنید

بعضی اشخاص ممکن است بخواهند دفعتاً راجع به تجربه شان صحبت کنند ولی بعضی اشخاص ممکن است نخواهند. گوش کردن به سخنان شخص بازمانده/قربانی بدون قطع کردن صحبت شان و همدردی نشان دادن بدون اینکه قضاوت کنید، یک جز مهمی از حمایت بشمار می رود.

کمک به بررسی گزینه ها

با اطمینان بخشیدن به شخص بازمانده/قربانی راجع به حقوق و گزینه های موجود، شما به وی این فرصت را مهیا می سازید که خودش راجع به سرنوشت آینده اش تصمیم گرفته و در نتیجه کنترول را بدست گیرد. شما با کسب معلومات راجع به خدمات و چگونگی استفاده از آنها می توانید مصدر کمک شوید. تاثیرات تعرض جنسی ممکن است باعث شود که یک شخص بازمانده/قربانی نتواند درست راجع به این موضوعات فکر کند. کمک کردن در قسمت پیدا کردن و دسترسی به این خدمات می تواند یک نقطه آغاز خوبی باشد مشروط براینکه شخص بازمانده/قربانی بخواهد که این گزینه را تعقیب کند.

هیچوقت ملامت نکنید

بازماندگان/قربانی نباید هیچوقت برای تعرض جنسی مقصر شناخته شوند. تعرض جنسی هیچوقت قابل قبول نیست. اینکه یک شخص چطور لباس می پوشد، چه فرهنگی دارد، چند ساله است یا مواد مخدر یا الکول مصرف می کند و یا چه رابطه ای با شخص ارتکاب کننده دارد، نباید هرگز باعث شود که توسط شخص دیگری مورد تعرض جنسی  قرار گیرد.

قبل از لمس کردن بپرسید

بعد از تعرض جنسی شدن، بعضی اشخاص نمی خواهند که با کسی تماس بدنی داشته باشند لهذا مهم است که بپرسید. بطور مثال: "آیا مشکلی نیست که من شما را در آغوش بگیرم؟" بدینترتیب امکان بیاد آوردن مجدد خاطرات تلخ یا تجربه آسیب زایناشی از تعرض را در شخص قربانی کاهش می دهید.

به احساسات خود اهمیت بدهید و کمک بگیرید

زمانیکه یکی ازعزیزانتان خشونت و صدمه را تجربه می کند، بسیار عادی است که شما احساس غمگینی، حتی عصبانیت کنید. به احساسات خود اهمیت بدهید و در موقع مساعد کمک بگیرید. 

شما می توانید برای 1800RESPECT زنگ بزنید، یا با خدمات تعرض جنسی یا متخصص صحی تان صحبت کنید.

تاثیرات تعرض جنسی

دانستن تاثیرات می تواند بما کمک کند تا یک شخصی را که مورد تعرض جنسی قرار گرفته، حمایت کنیم. تاثیرات تعرض جنسی ممکن است بسیار گسترده بوده و مشمول تاثیرات فیزیکی، عاطفی و روحی باشد. ما میدانیم که اکثر تعرضات جنسی توسط یک شخص آشنا یا مورد اعتماد صورت می گیرد و درنتیجه تاثیرات آن در فضای محرمانه خانواده یا رابطه جمعی تبارز می کند. رسیدگی درست به ضروریات فوری بازماندگان/قربانی به کاهش اثرات صدمه کمک میکند. ادامه حمایت از این اشخاص در زمان بهبود یافتن شان نیزمهم است.

مسایل صحی

حمایت از یک شخصیکه اخیرا مورد تعرض جنسی قرار گرفته است ممکن است ایجاب کند که با وی راجع به صدمات فیزیکی ویا جنسی و یا مسایل صحی دیگر نیز صحبت شود. موضوعاتیکه بازمانده/قربانی ممکن است از آن هراس داشته باشد، می تواند شامل نکات ذیل باشد:

  • حاملگی

  • عفونت های مقاربتی (STIs)

  • مصاب شدن به ایدز (HIV)

  • نگرانی های صحی عمومی

یک کارشناس مواظبت صحی باید متوجه باشد که تجربه کردن تعرض جنسی احساس کنترول بازمانده/قربانی را روی بدنش عمیقاً نابود می سازد. در اثنای هرگونه معاشرت با ایشان باید سعی اعظمی بخرج داده شود تا ایشان حس کنترول روی بدن و قدرت تصمیم گیری خویش را دوباره بدست آرند.

گزارش به پولیس

اگر بازمانده/قربانی  می خواهد قضیه تعرض جنسی را به پولیس گزارش دهد، باید قبل از اینکار راجع به بعضی مسایل مهم فکر کند.

بسیار مفید خواهد بود اگر  شخصیکه با بازمانده/قربانی کارمی کند، با طرز کارکرد سیستم آشنا باشد و بتواند نکات کلیدی را برای وی بطور مؤدبانه و دلسوزانه تشریح کند. این برای بازمانده/قربانی  کنترول و گزینه های بیشتری را ارائه می کند.

 بازمانده/قربانی ممکن است نخواهد که برای پولیس گزارش دهد، یا نخواهد که تحت معاینه صحی یا طب عدلی قرار گیرد. این یک حق انتخاب شخصی است و باید بدان احترام قایل شد.

در آسترالیا، پولیس، مستقل و غیر سیاسی وبدون دخالت مذهب است.

آنها تابع قوانین جنائی نافذه که قبلاً نشر شده و در دسترس عامه از طریق مراجعه به وب سایت پارلمان هرایالت است.

نقش پولیس جمع آوری شواهد و تحقیق موضوعات مربوط به هرگزارش تعرض جنسی می باشد.

نکاتی که باید در زمان گزارش مد نظر گرفت

خدمات تعرض جنسی محلی تانمی تواند شما را در قسمت دانستن گزارش دهی و پروسه قانونی ایالت یا منطقه تان کمک کند. دانستن طرزالعمل و زبان قانونی می تواند برای بعضی اشخاص بسیار گنگ باشد، ولی شما همیشه می توانید بخواهید که موضوعات گنگ و ناواضح را برایتان به زبان عام فهم توضیح دهند. اگر موضوعی را واضح متوجه نمی شوید، آزادانه راجع به آن توضیحات بخواهید.

زمانیکه اطفال یا اشخاص خردسن ذیدخل اند

زماینکه اطفال یا اشخاص خردسن مورد تعرض جنسی قرار می گیرند، اولین شخصیکه ایشان از وی سوال می کند نقش خیلی مهمی را مبنی بر دستیابی به حفاظت و حمایت و همچنان ارائه "اولین مساعدت عاطفی" ایفا می کند.

در مورد نقش تان آگاه باشید. اطفال و اشخاص خردسن احتیاج دارند گپ شان باور شود باید  ایشانرا تسلی داد و به ایشان کمک کرد تا احساس کنند که در این واقعه به هیچ نوع مقصر نبوده اند. با راز دل کردن همرای شما، یک طفل یا شخص خردسن بشما اعتماد کرده است که به نمایندگی از وی   سوءاستفاده     را متوقف سازید.   

ارتکاب هرگونه عمل جنسی با یک طفل یک جرم محسوب می شود و می توان آنرا به پولیس گزارش داد. به تیلفون شماره 000 زنگ بزنید.

 اگر شما به یک طفل یا شخص خردسن ایکه مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، کمک می کنید،خدماتی وجود دارد که شما را یاری می کند.

علاوه بر خدماتی که در بخش عمومی فوق ذکر گردید، زمانیکه یک طفل یا شخص خردسال مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، یک سلسله کار های مهم وجود دارد که نباید فراموش شود. خدمات تعرض جنسی یا خدمات حمایت اطفال محلی تان منابع خوب کسب معلومات و حمایت در زمینه فهمیدن گزینه ها و پلانگذاری تدابیر لازمه میی باشد.

هرشخصیکه در مورد یک طفل نگران است، باید با خدمات حمایت اطفال محلی شان صحبت کند. حالا همه ایالات قوانین گزارش دهی اجباری دارند. این قوانین بدان معناست که بعضی اشخاص قانوناً مکلف هستند که در صورت داشتن اینگونه ملاحظات موضوع رابه مقامات ذیربط گزارش دهند. اگر مطمئن نیستید که آیا گزارش دهید یاا نه، بروید و مشورت بخواهید. شما همیشه می توانید از اهل خبره محل تان مانند خدمات تعرض جنسی یا دفتر حمایت اطفال ایالت یا منطقه تان کمک بگیرید.

1800RESPECT می تواند برای شما به لسان خودتان راجع به گزارش دهی اجباری مشورت دهد، به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگ بزنید.

در زمان کمکبه اطفال و اشخاص خرد سنیکه مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند، نقش شما منحیث یک شخص بالغ فراهم آوری مصؤنیت و اتخاذ تدابیر برای خاتمه بخشیدن به سوءاستفاده از ایشان می باشد.

 

راجع به پلانگذاری مصؤنیت

پلانگذاری مصؤنیت یک طریقه است برای تفکر و انکشاف دادن یک پلان عملیاتی برای زمانی که اوضاع امن نیست. (پلانگذاری مصؤنیت همان طرح ایمنی است)

 راجع به پلانگذاری مصؤنیت

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault