راجع به خشونت خانگی و خانوادگی

خشونت خانگی و خانوادگی چه است؟
دانستن خشونت خانگی و خانوادگی بشما کمک می کند تا عکس العمل نشان دهید.

خشونت خانگی و خانوادگی

خشونت خانگی و خانوادگی شکلی از سوءاستفاده کردن در یک رابطه صمیمی بین اشخاص یا نوع دیگری از روابط  خانوادگی می باشد که یک شخص بالای شخص دیگر اعمال نفوذ نموده و باعث ایجاد ترس در وی می گردد. این امر بنام های خشونت خانگی، خشونت خانوادگی یا خشونت جفت صمیمی نیز یاد می گردد.

 این نوع خشونت می تواند در انواع مختلف روابط اتفاق به افتد. بطور مثال: بین زن و شوهر یا دوست دختر و دوست پسر؛ بین اشخاص بالغ و اطفال یا اشخاص بالغ و والدین مسن تر؛ یا بین اعضای دورتر خانواده مانند عمه/خاله ها، کاکا/ماماها و پدرکلان/مادر کلان ها؛ یا بین اشخاصیکه بدون روابط جنسی باهمدگیر یکجا زندگی می کنند.

این مسئله معمولاً بنام شیوهتحمیل و کنترول یاد می گردد. سوءاستفاده کنندگان را بعضی اوقات "مرتکبین خشونت" یاد می کنند.

خشونت خانگی و خانوادگی همیشه با قطع روابط، خاتمه نمی یابد، لهذا این امر می تواند بین دو جفت از هم جدا شده نیز اتفاق به افتد.

سوءاستفاده کنندگان روش های مختلفی را جهت حفظ تسلط و کنترول بکار می برند، بشمول:

 • تعرضات جسمی مانند خفک کردن، لت و کوب، تیله کردن و تهدید به صدمه رساندن.  

 • اعمال خشونت آمیز جنسی، همخوابگی اجباری و وادار ساختن یک شخص به انجام دادن اعمال جنسی بر خلاف میل آنها.

 • سوءاستفاده عاطفی، توهین لفظی و تحقیر، رفتار توهین آمیز.

 • منزوی ساختن از گروه حمایتی، خانواده و جامعه، یا استفاده از خانواده و جامعه به منظور تهدید. این امر می تواند شامل فرستادن پیام های تیلفونی یا پست کردن در فیسبوک باشد.

 • تعقیب یا نظارت کردن "هرگونه حرکت" شخص بشمول تعقیب از طریق  اینترنت، رسانه های جمعی، استفاده از GPS و ابزار رد یاب وغیره.

 • لطمه عاطفی مانند سرزنش رفتار شخص قربانی؛ متهم کردن قربانی به داشتن مشکلات روحی یا اضطراب روحی؛ دستکاری یا تغیر دادن عمدی حقایق؛ بیجا کردن وسایل شخصی یا فرنیچر و انکار از آن؛ و منکر شدن از ارتکاب اعمال سوءاستفاده گرانه.

 • اذیت مالی مانند نپرداختن مصارف زندگی یا "خرج خانه"؛ ممانعت از کار کردن شخص قربانی؛ سؤاستفاده از خلا های سیستم مواظبت اطفال؛ وادار ساختن شخص قربانی به امضا کردن اسناد قانونی یا مالی که منجر به قرضداری وی گردد؛ مطالبه کردن پول نقد از وی. 

 • منع کردن شخص قربانی از شرکت  در مراسم روحانی و یا مذهبی؛ یا تحمیل کردن عقاید مذهبی بیگانه بالای وی بطور اجباری.

 • صدمه زدن یا تهدید به صدمه رساندن به نزدیکان شخص قربانی بشمول اطفال.

 • صدمه زدن یا تهدید به صدمه رساندن به حیوانات اهلی شخص قربانی.

 • سؤاستفاده از قانون مانند سؤاستفاده از خلا های سیستم قوانین خانواده به منظور تهدید، خسته سازی؛ استثمار یا بیچاره سازی شخص قربانی.

سوءاستفاده کنندگان می توانند بطرق خاص کنترول خود را بالای یک رابطه اعمال کنند. در بعضی از روابط، ندادن دوا بحیث یک وسیله کنترول استفاده می گردد. رفتار مزورانه، مانند تهدید به خودکشی یا خودزنی زمانیکه شخص قربانی بخواهد رابطه اش را خاتمه دهد، نمونه دیگری از چنین اعمال کنترول آمیز است. در یک رابطه ایکه یک زن معلول متکی به دریافت کمک یا مواظبت است، قطع کردن این نوع مواظبت به منظور اعمال کنترول

 یک شیوه غیرقابل قبول اعمال نفوذ بشمار می رود. جلوگیری از وظایف مادری از طریق منع خبرگیری یا شیردادن به طفل از پستان مادر یک نوع خشونت خانگی و خانوادگی محسوب می شود.

زنان بیشتر در معرض خطر خشونت خانگی و خانوادگی قرار دارند

احصائیه نشان می دهد که خشونت خانگی و خانوادگی اکثراً توسط مردان علیه زنان صورت می گیرد. 

بعضی گروه های زنان بیشتر در معرض خطر خشونت خانگی و خانوادگی قرار دارند: 

 • زنان حامله.

 • زنان جدا شده.

 • زنان معلول.

 • زنان بومی استرالیا و جزایر اوقیانوس آرام.

بعضی حقایق راجع به خشونت خانگی و خانوادگی

 • اغلباً زنان توسط همسران یا همسران اسبق شان مورد خشونت قرار می گیرند.          

 • سوءاستفاده کنندگان می توانند در جامعه خویش بسیار فریبا و محترم باشند، یا خود را بحیث قربانی تمثیل کنند.

 • قربانیان خشونت خانگی و خانوداگی اکثراً ابراز می دارند که با یک "نفر دارای دوشخصیت کاملاً متضاد" یا "فرشته بیرون و دیو خانه" زندگی می کنند.

 • سوءاستفاده کنندگان اکثراً بدرفتاری خویشرا انکار می کنند یا گناه را به گردن شخص قربانی می اندازند. بدینترتیب می خواهند اعمال زشت خود را توجیه کنند و خود را مستحق بشمارند.

 • اطفالی که در فضای خشونت خانگی و خانوادگی زندگی می کنند، تحت تاثیر آن قرار می گیرند، حتی اگر خشونت را به چشم هم نبینند و یا نشوند. این امر ناشی از ترس و اخلال ایجاد شده در زندگی شان توسط مواظبت کنندگان شان می باشد. خشونت خانگی و خانوادگی یک صدمه روحی برای اطفال می باشد.

 • مردان و زنان همجنس گرا، کسانیکه تغیر جنسیت داده اند و اشخاص با دو گرایش جنسی نیز می توانند قربانی خشونت یا روابط سوءاستفاده گرانه باشند.

انواع دیگر خشونت در خانه

هرنوع خشونت غیرقابل قبول است. برعلاوه خشونت خانگی و خانوادگی، انواع دیگر خشونت نیز در بین خانواده ها و روابط اتفاق می افتد.اینطور نیست که  این نوع خشونت ها باید ربطی به قدرت و شیوه اعمال کنترول داشته باشد، ولی  به  اشخاص و خانواده ها صدمه میزند و برای هماهنگی جامعه زیانبخش اند.

خشونت می تواند بین هرنوع رابطه اتفاق افتد بشمول خشونت زنان علیه مردان، خشونت علیه اشخاص مسن یا معلول، و خشونت توسط نوجوانان علیه والدین شان.

اشخاصیکه که دچار انواع دیگر خشونت یا بدرفتاری در خانه می شوند، ممکن است عین قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی رنج ببرند، صدمه ببینند یا احساس شرمندگی کنند.

 سوءاستفاده  از اطفال نیز یکنوع خشونت در خانه است و هرگز قابل قبول نیست. اگر شما یک شخص خردسال هستید و با شما بدرفتاری صورت می گیرد، می توانید با لین کمک اطفالبه تیلفون شماره 1800 55 1800 یا برای پولیس به شماره 000 زنگ بزنید. اگر در معرض خطر فوری قرار دارید، برای پولیس به شماره 000 تماس بگیرید.

اگر شما هرنوع از این خشونت ها را در یک رابطه یا در داخل خانواده تان تجربه می کنید، معلومات مندرج وب سایت ما برای شما مفید می باشد، و بسیاری از خدمات ذکر شده در این وب سایت مفید می باشد. لین 1800RESPECTمی تواند اشخاصی را که در هرنوع رابطه مورد بدرفتاری یا خشونت در خانه قرار می گیرند، حمایت کند و معلومات دهد. به تیلفون شماره

732 737 1800 زنگ بزنید.

 

در مواقع خطر فوری برای دریافت کمک از پولیس به شماره 000 زنگ بزنید.

برای زنگ زدن عاجل از طریق TTY یا خدمات ملی ابلاغ خطر، به ویب سایت Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

حمایت از بازماندگان/قربانی

چگونه می توانم به یک شخصیکه مورد خشونت خانگی یا خانوادگی قرار دارد، کمک کنم؟

 حمایت از بازماندگان/قربانی

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria