To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

دری - 1800RESPECTچه است؟

مقابله علیه خشونت و سوء استفاده وظیفه هر شخص است. 1800RESPECTخدمات ملی را در رابطه به تعرضات جنسی، خشونت خانگی و خانوادگی ارائه می کند. 1800RESPECTبرای بازماندگان/قربانی، خانواده ها و دوستان و کارکنان می باشد. ما خدمات تیلفونی و مشورت انترنتی را ارائه می کنیم و وب سایت ما حاوی معلومات، مشورت ها وگزینه ها یا  ارجاع به خدمات محلی می باشد. شما می توانید به همه این خدمات از طریق وب سایت ما یا زنگ زدن به تیلفون شماره

 732 737 1800 دسترسی پیدا کنید.

 

1800RESPECTمتعهد است که از حقوق همه شهروندان آسترالیایی مبنی بر زندگی در یک جامعه عاری از خشونت حمایت کند. اگر شما تعرض جنسی یا خشونت خانگی یا خانوادگی را تجربه کرده یا در معرض خطر آن قرار دارید، ما می توانیم شما را کمک کنیم.

ما همچنان می توانیم شما را کمک کنیم اگر شما یک  بازماندگان/قربانی را حمایت می کنید یا در این بخش کار می کنید.

کمک بگیرید

1800RESPECTدارای مشاورین تیلفونی و انترنتی است که در خدمت شما قرار دارند. مشاورین می توانند شما را در عرصه های ذیل کمک کنند:

  • معلومات و حمایت
  • ارجاع به خدمات دیگر
  • مشورت دهی و کمک برای اقدامات بعدی، و
  • ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیت

کسب معلومات

وب سایت 1800RESPECTدارای معلومات واضح و آسان نیز می باشد. این وب سایت حاوی معلوماتی است که شما را در قسمت تشخیص دادن علایم سوءاستفاده و خشونت، ترتیب دادن پلان مصؤنیت و یافتن خدمات حمایتی کمک می کند. 

معلومات و حمایت برای خانواده و دوستان

اعضای خانواده و دوستان می توانند از خدمات 1800RESPECTاستفاده کنند. اگر شما درمورد یک عزیزتان، یک طفل یا همکار تان نگران هستید، 1800RESPECTمی تواند شما را کمک کند. زمانیکه یک شخص برای شما ابراز می دارد که تحت خشونت خانگی یا خانوادگی و یا تعرض جنسی قرار گرفته است، ممکن است در قدم اول سراسیمه شوید و ندانید که چه بگوئید یا چکار کنید. 1800RESPECTمعلومات و منابعی را برای خانواده ها و دوستان عرضه می کند که به کمک آن بتوانند مصدر کمک شوند.

 خانواده و دوستان می توانند برای یک مشاور زنگ بزنند تا موضوع را مورد بحث قرار دهند، سوالات خود را بپرسند و معلومات بیشتر کسب کنند. وب سایت ما حاوی معلومات راجع به خدمات ما برای هرکسی که مورد خشونت خانگی یا خانوادگی و یا تعرض جنسی قرار گرفته است، می باشد. این سایت حاوی لینک های مستقیم در رابطه به سوالات معمول و خدمات موجوده در هر ایالت می باشد. همچنان می توان معلومات راجع به ترتیب کردن یک پلان مصؤنیت را از این سایت بدست آورد. حمایت کردن از اشخاص می تواند یک امر پُرفشار باشد، و تاثیرات آن برای مدت طولانی احساس گردد. 1800RESPECTبرای حمایت از خانواده ها و دوستان و همچنان بازماندگان/قربانی است. 

معلومات و حمایت برای کارکنان و اشخاص مسلکی

یک بخش وب سایت ما برای کارکنان و اشخاص مسلکی تخصیص داده شده است. معلومات راجع به خشونت خانگی و خانوادگی، تعرض جنسی، اجباری بودن گزارش دهی  و صدمات روحی ناشی از اشتغال در این بخش موجود است.

 بعضی از ایالات و مناطق دارای قوانین گزارش دهی اجباری در قضایای خشونت خانگی و خانوادگی اند. همه ایالات و مناطق دارای قانون گزارش دهی اجباری در موارد تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی، لت و کوب یا عدم غم خورشی اطفال اند. این وب سایت حاوی معلوماتی است که به کارکنان کمک می کند تا بدانند چه مواقعی باید با پولیس و/یا خدمات محافظت اطفال در تماس شوند.

 کمک به دیگران می تواند یک کار سودمند باشد، ولی در عین زمان میتواند طاقت فرسا نیز باشد. این کار ایجاب همدلی و غمخواری را می کند. کارمندان ذیدخل و اشخاص مسلکی ایکه بطور مداوم شاهد تاثیرات صدمات روحی اند، ممکن است بعضی اوقات خود تحت تاثیر قرار بگیرند. کارکنان نیز می توانند با لین مشورتی1800RESPECTبرای دریافت کمک تماس بگیرند.

چطور می توان تماس گرفت

شما می توانید با 1800RESPECTبطرق مختلف تماس بگیرید. از طریق تماس تیلفونی به شماره

 732 737 1800 (ترجمان موجود است) زنگ بزنید. برای دستیابی به خدمات دیگر به وب سایت National Relay Service مراجعه کنید.

 ممکن است مشورت انترنتی برایتان مصؤن تر باشد. می توانید به خدمات مشورت انترنتی از طریق مراجعه به صفحه اصلی وب سایت دسترسی پیدا کنید. مشورت انترنتی بطور زنده ارائه می گردد و مشاور مستقیماً با شما صحبت می کند. برای استفاده انترنتی خدمات 1800RESPECTشما باید گزینه ‘popup-blocking’ را در web browser خاموش کنید. همچنان باید از اتصال انترنت مطمئن برخوردار باشید. اگر تماس مستقیم یا مشورت تیلفونی را ترجیع می دهید، می توانید اینکار را از طریق وب سایت درخواست کنید. 

 برای دستیابی به وب سایت، لطفاً به آدرس 1800RESPECT مراجعه کنید.

 

در مواقع خطر فوری با پولیس به تیلفون شماره 000 زنگ بزنید.

برای زنگ در مواقع خطر فوری از طریق TTY یا خدمات ملی اعلام خبر، به وب سایت Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

استفاده از خدمات مشورت تیلفونی TIS به کمک یک ترجمان

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی 24/7 (TIS National) بطور رایگان برای هر شخصی که بخواهد با 1800RESPECTتماس بگیرد، موجود است. برای هم آهنگ کردن این خدمات: با 1800RESPECT به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگ زده و درخواست یک ترجمان را کنید. مشاور مربوطه ترتیبات لازم را برایتان می گیرد، یا با TIS به تیلفون شماره 131 450 زنگ زده و از ایشان بخواهید که شما را ب1800RESPECT وصل کنند.

 TIS

 

راجع به خشونت خانگی و خانوادگی

خشونت خانگی و خانوادگی چه است؟ دانستن خشونت خانگی و خانوادگی بشما کمک می کند تا عکس العمل نشان دهید.

 راجع به خشونت خانگی و خانوادگی

 

Developed with: Ethnic Child Care, Family and Community Services Co-operative