To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

راجع به پلانگذاری مصؤنیت

پلانگذاری مصؤنیت یک طریقه است برای تفکر و انکشاف دادن یک پلان عملیاتی برای زمانی که اوضاع امن نیست. (پلانگذاری مصؤنیت همان طرح ایمنی است)

طرق مختلفی برای ترتیب دادن یک پلان مصؤنیت وجود دارد. یک پلان باید مطابق شرایط انفرادی شخص ترتیب شود و متضمن مصؤنیت فوری وی باشد. یک پلان  مطابق تغیر اوضاع باید تغیر پذیر باشد.

 یک پلان می تواند در ارزیابی و بر رسی گزینه ها و مفکوره ها کمک کند تا میزان مصؤنیت شخص در زمان وقوع خشونت خانگی و خانوادگی افزایش یابد. یک پلان همچنان می تواند اشخاصی را که مورد تعرض جنسی توسط آشنایان قرار می گیرند، کمک کند.  

خانواده و دوستان می توانند یک نقش مهم را در قسمت حمایت و ارائه معلومات بازی کنند. خدمات خشونت خانگی و خانوادگی و خدمات تعرضات جنسی نیز برای کمک و مساعدت شما حاضر اند. این خدمات می تواند شما را کمک کند که راجع به گزینه های موجوده فکر کنید.

فهمیدن پلانگذاری مصؤنیت

ممکن است شما یک پلان مصؤنیت را برای خودتان یا برای یک عضو خانواده یا دوست تان که خشونت را تجربه می کند، ترتیب کنید. 

یک پلان مصؤنیت برای خودتان

اگر پلان مصؤنیت را برای خودتان ترتیب می دهید، شما قبلاً مفکوره های خوبی

 

راجع به اینکه چه چیزها خوب کار می کند و یا نمی کند، دارید. این یک نکته مثبت است. راجع به چیزهایی که قبلاً مؤثر بوده است فکر کنید. سپس به چک لست زیر مراجعه کنید تا ببینید که آیا راه های دیگری نیز موجود اند که شما را در قسمت ترتیب نمودن یک پلان عملیاتی جهت مصؤنیت تان کمک کند.

نکات زیرا را در هنگام ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیت برای خود فراموش نکنید:

  • مرتکب جرم مسئول آن خشونت است. کوشش برای جلوگیری از خشونت می تواند بشما این احساس را بدهد که "هرلحظه ممکن چیزی از نزد تان خراب شود" زیرا اشخاص سوء استفاده کننده همیشه بهانه های جدیدی را برای توجیه عصبانیت و غضب خود می تراشند.  تدبیر سنجیدن برای افزایش دادن میزان مصؤنیت با قبول کردن مسؤلیت خشونت یا منفجر شدن ها فرق دارد.

  • پلان های مصؤنیت باید بطور مداوم به  روز شود، مخصوصاً با تغیر کردن اوضاع مانند حاملگی، تولد یک طفل جدید، یا تغیر در شرایط زندگی.

  • خدمات خشونت خانگی و خانوادگی می تواند شما را حمایت کند و مفکوره های جدید را علاوه بر مفکوره های خودتان برای شما پیشنهاد کند. اینجا را برای خدمات محلی (به لسان انگلیسی) چک کنید، یا برای 1800RESPECT به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگ بزنید.

یک پلان مصؤنیت همرای خانواده و دوستان

در زمان ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیت همرای یک شخصی که خشونت را تجربه می کند، در قدم اول باید به مشکل وی خوب گوش دهید. زنان فهم خوبی راجع به موقعیت شان دارند. 

نخست گوش فرا دهید، و بعداً سوالهای خود را راجع به چگونگی اتفاقات بپرسید. این امر بشما در قسمت دانستن ریسک های موجوده کمک می کند. از وی بپرسید که قبلاً چه تدابیری را برای افزایش مصؤنیت خود بکار برده است، و این معلومات را بحیث زیربنای کمک خویش مبنی بر فکر کردن راجع به تدابیر اضافی ایکه مصؤنیت وی را تقویت بخشد، بکار برید. چک لیست زیر می تواند مفکوره های جدیدی را مبنی بر طرق ترتیب دادن یک پلان ارائه کند مگر ممکن است همه این مفکوره ها عملی نباشند.

مد نظر داشته باشید که ممکن است چندین ارتکاب کننده جرم ذیدخل باشند و اینکه احتیاجات دیگر فرد بر پلان تاثیر گذار است.

بخاطر داشته باشید که وظیفه شما قضاوت کردن یا تصمیم گرفتن نیست. "صرف ترک کردن" همیشه بهترین راه حل نیست. ما میدانیم که در زمان ترک کردن شخص قربانی بزرگترین ریسک را به زندگی و مصؤنیت خویش متقبل می شود. با دوست یا عضو خانواده تان همکاری کنید تا یک پلان عملی را برای وی ترتیب دهید.

نکات مهم زیر را در زمان ترتیب کردن یک پلان مصؤنیت برای دوستان و خانواده تان بخاطر داشته باشید:

  • یک پلان مصؤنیت می تواند بخشی از ایجاد یک رابطه مورد اعتماد باشد. این رابطه ممکن است مهمترین منبع برای بازمانده/قربانی باشد.

  • اگر اطفال ذیدخل باشند، ممکن است ویدیوی مصؤن نگهداشتن اطفال ما بشما مفید واقع شود. 

  • اگر اطفال در معرض خطر قرار داشته باشند، ممکن است شما مکلفیت گزارش دهی اجباری (به لسان انگلیسی)راداشته باشید.

  • ممکن است لازم باشداز خدمات اهل خبره  کمک بگیرید، اگر یک زن ضرورت به این خدمات داشته باشد، به اهل خبره در ساحه های خشونت خانگی، قانونی، فرهنگی و خدمات حمایتی مراجعه کنید.  اینجارا برای خدمات محلی(به انگلیسی)چک کنید، یا با 1800RESPECT به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگگ بزنید.

یک چک لیست برای مصؤن ماندن یا فهرست انجام‌دادنی‌ها برای ایمنی

این چک لیست یا یک رهنمود عمومی مبنی بر کارهایی که می توانید برای تقویت میزان مصؤنیت انجام دهید، می باشد. لطفاً توجه نمائید که پلانگذاری مصؤنیت باید مطابق شرایط انفرادی شخص عیار و ترتیب گردد. پلانگذاری مصؤنیت همان طرح ایمنی است

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria

 

چک لست پلانگذاری مصئونیت

این فهرست کارها، رهنمود کارهایی کمکی برای مصئونیت است.

 چک لست پلانگذاری مصئونیت