To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

مشورت تیلفونی

استفاده از خدمات مشورت تیلفونی TIS به کمک یک ترجمان

 

خدمات 1800RESPECT برای همه اشخاصیکه در آسترالیا از ناحیه تعرض جنسی و خشونت خانگی یا خانوادگی متاثر گردیده اند، موجود است. مشاورین مسلکی و باتجربه مشورت، معلومات و کمک نمودن مبنی بر ارجاع به خدمات دیگر را برایتان عرضه می کند. این خدمات بطور 24 ساعته و هفت روز در هفته در خدمت شما قرار دارد.

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی 24/7 (TIS National) بطور رایگان برای هر شخصی که بخواهد با 1800RESPECTتماس بگیرد، موجود است.

برای هم آهنگ کردن این خدمات:

  • با 1800RESPECT به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگ زده و درخواست یک ترجمان را کنید. مشاور مربوطه ترتیبات لازم را برایتان می گیرد، یا

  • با TIS به تیلفون شماره 131 450 زنگ زده و از ایشان بخواهید که شما را ب1800RESPECT وصل کنند.

مشورت اینترنتی

مشورت اینترنتی1800RESPECTصرف به لسان انگلیسی موجود است.

 

در مواقع خطر فوری برای دریافت کمک از پولیس به شماره 000 زنگ بزنید.

برای تماس عاجل از طریق TTY یا خدمات ملی ابلاغ خطر، به وب سایت Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

TIS

استفاده از خدمات مشورت تیلفونی TIS به کمک یک ترجمان

 TIS