To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

چک لست پلانگذاری مصئونیت

این فهرست کارها، رهنمود کارهایی کمکی برای مصئونیت است.

اگر نگران مصئونیت خودتان، برای یک عضو خانواده تان یا مراجعین تان هستید، برای دریافت کمک از پولیس به شماره 000 زنگ بزنید.

برای زنگ زدن عاجل از طریق TTY یا خدمات ملی ابلاغ خطر، به ویب سایت Calls to emergency services مراجعه کنید.

مصئونیت در خانه

یک جامعه مراقب

 

 • عکس العمل نشان دادن وظیفه هر شخص است. به همسایه مورد اعتماد تان بگوئید که در صورت شنیدن جنگ، غالمغال یا صدای بلند، برای پولیس به شماره 000 زنگ بزند. بعضی اشخاصیکه در اپارتمان زندگی می کنند، با همسایه هایشان شفر "ضربه زدن به طریق خاص" را گذاشته اند تا همسایه را برای گرفتن کمک باخبر سازند.

 • یک جایی را از قبل مد نظر بگیرید تا در وقت ضرورت به آنجا پناه ببرید. نمبر تیلفون خانواده و دوستان خود را در بکسک جیبی یا حافظه تیلفون موبایل تان ثبت کنید.

 • تیلفون موبایل شخصی با خود داشته باشید (بهتر است که نوع پیش پرداختباشد) تا با دیگران در تماس باشید و در ضمن دیگران نتوانند به شماره هائیکه تماس گرفته اید از روی رسید تیلفون تان یا اطلاعات ثبت شده آن  پی ببرند. 

 • یک پلان فرار را برای مواقع اضطراری آماده داشته باشید.

ترتیب نمودن پلان فرار

 • راه های خروج اضطراری را از همه اتاق های خانه/اپارتمان تان تمرین کنید.

 • یک خریطه کوچک مخصوص فرار را در جایی آماده نگهدارید و در آن کلید های اضافی، اسناد مهم، گدی های مهم اطفال و یکمقدار پول نقد را برای ترک کردن عاجل آماده نگهدارید.

 • کاپی کلیدها، اسناد مهم، فوتوکاپی صورت ماهانه کریدت کارد و غیره تانرا نزد یک عضو خانواده، دوست یا شخص مورد اعتماد تان بگذارید.

 • اگر کدام مشکل حرکتی یا معلولیت دارید، با یک دوست تان قرار بگذاید که به مجرد دریافت پیام تیلفونی یا زنگ زدن تان، خود را به شما برساند. بعضی اشخاص ازشفری که قبلاً با دوست خود قرار گذاشته اند، استفاده می کنند.بدینترتیب شما می توانید پیام بفرستید حتی اگر شخص سوءاستفاده کنندهگوش هم کند.

 • در صورت مصؤن بودن، یک لیستی از واقعات سوءاستفاده ها یا ترس خویش را در کتابچه خاطرات خود بنویسید. این امر بشما در قسمت گرفتن امر حفاظت محکمه کمک می کند.

جمع آوری نمبر های تیلفون مفید

بعضی نمبرتیلفون و آدرس های مهم را جمع آوری کنید مانند:

 • نمبرتیلفون کمپنی تکسی محلی تانرا (تا در صورت ضرورت بدان دسترسی داشته باشید).
 • نمبر تیلفون لین اضطراری در ایالت/منطقه تان.
 • نمبر تیلفون نزدیکترین لین اضطراری در محل تان.
 • آدرس پولیس محل تان.
 • راموش نکنید که همیشه می توانید با 1800RESPECT به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگ بزنید.

مصئونیت بعد از جدایی

 • اگر شما از همسرتان جدا شده اید، چراغ های بیرون منزل و قفل های اضافی برای دروازه های و کلکین ها و در صورت امکان برای دروازه بیرونی خانه تان نصب کنید. معمولاً پولیس تدابیر "تقویت محافطتی" منزل شما را بررسی کرده و برایتان مشورت های لازم را مبنی بر بهسازی محافظت منزل یا اپارتمان تان می دهد. بعضی خدمات خشونت خانگی و خانوادگی یا خدمات پولیس ممکن است دارای صندوق تعاونی برای کمک کردن بشما در قسمت پوشش مصارف بهسازی تان باشد.

 • نمبر تیلفون موبایل تانرا تبدیل کنیدو موبایل تانرا طوری تنظیم کنید که در موقع زنگ زدن نمبر تیلفون تان در تیلفون جانب مقابل آشکار نگردد. از یک سیم کارت جدید در مواقع صحبت کردن راجع به اطفال استفاده کنید.

 • از مقامات دولتی، کمپنی آب و برق، کمپنی های حقوقی، داکتران، مکاتب و غیره مراجع تقاضا کنید که جزئیات تماس تانرا محرمانه نگهدارند.

 • یک صندوق پستی برای پست خود کرایه کنید یا آدرس خانه تانرا محرمانه نگهدارید.

 • اگر امر حفاظت محکمه را ندارید، می توانید با یک مرجع خشونت خانگی و خانوادگی، یک قانوندان محلی یا پولیس راجع به گرفتن آن مشورت کنید. این امر می تواند برای پولیس یک علامت هشداریه قبلی بشمار رود. امر حفاظت محکمه همچنان می تواند مانع ورود شخص سوءاستفاده گر به محل کار تان گردد. 

مصئونیت در مکان عامه یا کار

 • موتر تانرا در یک محل عامه بیروبار پارک کنید. از پارک کردن در پارکینگ زیرزمینی خوددار کنید، و اگر مجبور به اینکار باشید، در آنصورت از کسی کمک بگیرید تا شما را الی موتر تان همراهی کند.

 • درصورت مشاهده همسر قبلی تان، فوراً  به یک محل عام یا بیروبار بروید.

 • اگر از همسر تان جدا شده اید، می توانید از ناظر بخش تان خواهش کنید که به بخش پذیرش هدایت دهد تا ملاقات کنندگان شما را زیر نظر داشته باشند. اگر در یک مکان عامه مانند فروشگاه کار می کنید، با محافظین آنجا صحبت کنید و عکس شوهر اسبق تانرا برایشان نشان دهید.

 • اگر از همسرتان جدا شده اید، سعی کنید که عادات همیشگی تانرا تبدیل کنید. در صورت امکان، از ترن یا تراموای مختلف استفاده کنید، خانه و محل کار را در اوقات مختلف ترک کنید، از فروشگاه های مختلف خرید کنید و یا خرید تانرا از طریق ایمیل انجام دهید.

 • امر حفاظت محکمه را مبنی بر منع کردن شخص بدرفتار از نزدیک شدن به شما برای منیجر و محافظین محل کارتان نشان دهید. یک کاپی امر حفاظت محکمه را در دستکول تان نگهدارید. 

مصئونیت در اینترنت

 • از کمیپوتر های عامه (کتابخانه، مرکز فرهنگی) یا دوستان تان که شخص  سوءاستفاده گر بدان دسترسی ندارد، استفاده کنید.

 • حساب فیسبوک خودتان و اطفال تانرا تبدیل یا فسخ کنید، یا آنرا طوری تنظیم کنید که دسترسی بدان محدود باشد. مردم ممکن است سهواً جزیئات تماس شما و یا محل بود وباش تانرا بدیگران دهند.

 • حساب ایمیل خود را تبدیل کنید و آنرا طوری تنظیم کنید که به مشکل قابل دسترسی باشد – اسم و تاریخ تولد تانرا به حیث شخص استفاده کننده بکار نبرید.

 • از یک متخصص کمپیوتر بخواهید که کمپیوتر تانرا برای موجودیت پروگرام های نظارتی (جاسوسی) یا روشن کردن با فشار یک دکمه بررسی کند.

کمک به اطفال

 • به اطفال تان تفهیم کنید که متوجه علایم خطر باشند.

 • صحبت تان باید عملیباشد بطور مثال مانند سایر صحبت های مصئونیت راجع به حوادث طبیعی یا آتشسوزی و غیره.

 • راه های فرار اضطراری را تمرین کنید –این موضوع را همزمان با صحبت کردن راجع بهتمرین آتشسوزی یا طوفان یادآور شوید.

 • به اطفال تان تفهیم کنید مسؤلیت ندارند که در زمان عصبانیت یا خشونت نشان دادن شخص بدرفتار سعی کنند مانع وی شوند.

 • به اطفال تان یاد دهید که در مواقع اضطراری به چه شخصی زنگ بزنند یا کجا بروند. این امر شامل زنگ زدن به شماره 000 و کمک خواستن از پولیس و دادن آدرس برای پولیس می باشد.

 • در مورد خشونت با مکاتب یا کودکستان تان صحبت کنید، و همچنان با والدین مورد اعتماد تان در مکتب. ایشان می توانند مراقب بروز علایم خطر بوده و در ضمن در قسمت برآورده ساختن ضروریات عاطفی طفل تان کمک کنند. یک مجموعه ای از مواظبت ها می تواند متضمن مصئونیت طفل تان باشد. یک کاپی امر حفاظت محکمه و یک قطعه عکس شخص  سوءاستفاده گر را برای مکتب یا کودکستان تان بدهید تا ایشان بدانند که مواظب چه شخصی باشند.

در مواقع خطر فوری برای دریافت کمک از پولیس به شماره 000 زنگ بزنید.

برای زنگ زدن عاجل از طریق TTY یا خدمات ملی ابلاغ خطر، به ویب سایت Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

مشورت تیلفونی

استفاده از خدمات مشورت تیلفونی TIS به کمک یک ترجمان

 مشورت تیلفونی

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria