To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn more about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn more about incognito mode here.  In an emergency, call 000.

حمایت از بازماندگان/قربانی

چگونه می توانم به یک شخصیکه مورد خشونت خانگی یا خانوادگی قرار دارد، کمک کنم؟

 

خشونت خانگی و خانوادگی معمول است – از هر سه زن یک نفر آن در طول عمر خویش دچار خشونت خانگی یا خانوادگی می شود. بعضی کمک های عملی وجود دارند که می توانید انجام دهید: 

مواظب چه علایمی باشم؟

قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی معمولاً دارای رفتار و علایم مشترکی اند.

اشخاصیکه خشونت خانگی و خانوادگی را تجربه می کنند، ممکن است:

 • بیرون رفتن از خانه را بدون دلیل واضح متوقف کنند، یا زمانیکه از ایشان پرسیده شود، اظهار می دارند که اجازه ندارند.

 • مضطرب، افسرده و خسته به نظر رسیده یا به آسانی بدون کدام موجب گریه می کنند.

 • گرفته، محتاط، یا در حضور همسرش خود-انتقاد و خجالتی به نظر رسیده، و یا همسرش با وی رفتار زشت و زننده نشان می دهد.

 • بطور سوال برانگیز بدنش صدمه دیده یا در شفاخانه بستری می گردد.

 • مکرراً حرکات یا مصارف خود را توجیه می کند.

 • اظهار می دارد که تحت تعقیب، نظارت یا کنترول اند.

اگر می خواهید معلومات بیشتر بدست آرید، لطفاً به لنک خشونت خانگی و خانوادگی چه استمراجعه کنید.

پرسش

  در اخیر ، یگانه راهی که میتوان بوسیله آن اطمینان حاصل کرد که آیا مشکلی وجود دارد یا نه، همان پرسش مستقیم از شخص است راجع به اینکه چه می گذرد.

البته، این امر می تواند مشکل باشد.

اعضای خانواده یا دوستان می توانند بطور مستقیم و با ملایمت سوالاتی مانند ذیل را بپرسند:

 • آیا همه چیز در خانه خوب است؟

 • من متوجه آن کبودی ها در بدنت شدم، آیا کسی آنرا ایجاد کرده است؟

 • بنظر میرسد همسر تان شما را می ترساند، آیا همه چیز خوب است؟

 • آیا شما خوب هستید؟

سعی کنید که شنونده خوبی باشید، و برای دوست یا عزیزتان فرصت ایجاد کنید کهصحبت کند، اما هیچوقت بالایش فشار نیاورید و همچنان نباید با وی مواجه شوید. فشار آوردن و مواجه شدن ممکن است باعث انزوای بیشتر دوست و یا عزیز تان گردد.

چکار باید کرد

صحبت کردن در مورد رفتارسوءاستفاده گرایانه محتاج جزئت است. بسیاری از بازماندگان/قربانی ترس دارند که دیگران حرف هایشانرا باور نکنند. لهذا بسیار مهم است زمانیکه یک چنین اشخاص در مورد سوءاستفاده انجام شده علیه شان صحبت می کنند، آنها راجدی بگیرید، حتی اگر شما فکرمی کنید که

  همسر یا همسرقبلی شان بسیار آدم خوش برخورد و مهربانی است. مرتکبین خشونت خانگی و خانوادگی می توانند خود را در نظر دیگران و عامه خیلی خوب جلوه دهند. این امر جزئی از روند سوءاستفاده می باشد.

راه هایی موجود است که بوسیله آن می توانید به خانواده یا دوستان تان کمک کنید:

 • ترس شانرا جدی بگیرید.

 • خشونت هیچوقت قابل قبول نیست. هیچوقت شخص قربانی را ملامت نکنید و یا سعی نکنید که مسؤلیت شخص بدرفتار را کم نشان دهید.

 • مشکلات زیاد، گزینه های دشوار و اکثراً ترس واقعی و تشویش در موقع ترک کردن یک همسر خشن موجود است – بشمول شدت یافتن خشونت، بی خانگی و فقر. ممکن است شخص قربانی/نجات یافته آماده نباشد یا ترک کردن برایش مصؤن نباشد.

 •  فراموش نکنید که خشونت خانگی و خانوادگی شامل موضوعات زیادی به غیر از عمل خشونت فزیکی می باشد.

اشخاص سوءاستفاده گر قربانیان خویشرا از طریق توهین لفظی و خشونت عاطفی هدف قرار داده و سعی می کنند که شخصیت شانرا "نابود" کنند.

 شهامت و مقاومت قربانیان در حصه محفوظ نگهداشتن جان خود و اطفال شان قابل قدر است.

 • کمک شان کنید که گزینه های موجود در لینک مصؤن بمانید را علیرغم ماندن نزد شخص سوءاستفاده کننده یا ترک وی مرور نمایند.  به صفحه پلانگذاری مصئون مراجعه کنید.

 • بطریقه های عملی ایشانرا کمک کنید – در قسمت ترانسپورت، وعده های ملاقات، مواظبت اطفال، یا فرار به یک جای مصؤن. راجع به خدمات خشونت خانگی و خانواگی معلومات بدست آرید و زمینه ملاقات شخص قربانی را با آنها فراهم سازید.

 • مشاهده خشونت می تواند بالای همه اعضای خانواده تاثیر گذار باشد. اگر اطفال ذیدخل باشند، ایشانرا حمایت و مواظبت کنید و کمک های لازم را برایشان از طریق خدمات اطفال یا خانواده در محل تان مهیا سازید[لنک ها].

 • راجع به گرفتن امر حفاظت از محکمه در ایالت/منطقه تان صحبت کنید.

فراموش نکنید که خشونت خانگی و خانوادگی می تواند خطرناک واقع گردد. درصورتیکه اعضای خانواده شما، دوستان یا اطفال شان در معرض صدمه دیدن قرار داشته باشند، یا می ترسید که بزودی مورد حمله قرار خواهند

 گرفت، به شماره 000 زنگ بزنید.

اگر می خواهید معلومات بیشتر راجع به اینکه چگونه می توانید کمک کنید، کسب کنید:

 • به لینک منابع انترنتی برای خشونت خانگی و خانوادگی و تعرض جنسی (به لسان انگلیسی) مراجعه کنید.

 • لینک نقشه مراجع خدماتی (به لسان انگلیسی) ما را برای گرفتن کمک در ایالت/منتطقه تان بخوانید.

 • برای زنگ زدن به یک مشاور 1800RESPECT به تیلفون شماره 1800 737 732 زنگ بزنید.

 

در مواقع خطر فوری برای دریافت کمک از پولیس به شماره 000 زنگ بزنید.

برای زنگ زدن عاجل از طریق TTY یا خدمات ملی ابلاغ خطر، به ویب سایت Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

تعرض جنسی چه است؟

درک تعرض جنسی در عکس العمل نشان دادن به ما کمک می کند.

 تعرض جنسی چه است؟

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria