To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic në ajuiɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r (TIS) de thookic

Akut de 1800RESPECT alääu enɔŋ kedhiɛ paan de Australia kɔc ci yaaŋ yök në biäk de rum de diäär ku kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai. Kɔc cï piɔ̈ɔ̈c ku cïk luui arëët aye kɔc jääm piɔ̈ɔth, në wël ku kony kë kɔc bïk ɣän ke kuɔɔny yök në ye biäkë. Ajuiɛ̈ɛ̈rë atɔ̈ në thɛɛ yiic kee 24 në kööl tökic, në nin kee dherou në wikic.

Telepun de wɛ̈ɛ̈r de thook ee ɣɔ̈ɔ̈r në nïniic kee 7 ku në thɛɛ yiic kee 24 (TIS National) atɔ̈ ke lääu ke cïn wëu kɔɔr ke të yup yïn akut de 1800RESPECT.

 

Ago ye kënë juiir:

  • Cɔl 1800RESPECT në 1800 737 732 ku thiɛ̈c duwër de thok. Dujiëm de piɔ̈u abë ajuiir looi, ka

  • Cɔl akut de wɛ̈ɛ̈r de thook (TIS) në 131 450 ku thiɛ̈c ke bïk akut de 1800RESPECT kɔ̈ɔ̈r yï.

Jieëëm de piɔ̈u tɔ̈ Online në komputa yic

Jiëëm de piɔ̈u tɔ̈ online de akut de 1800RESPECT ayenë jam në thoŋ de deŋlith.

 

Na nɔŋ kë näkë ke yï cɔl 000 bë bolith bɛ̈n.

Na kɔɔr ba yup në telepun cïn gääu ke yï cɔ̈të në TTY ka në National Relay Service, tïŋ Calls to emergency services

 

TIS

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic në ajuiɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r (TIS) de thookic

TIS