To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Ajuiɛr de tïït de nyin në rɔt

Ajuiɛ̈r de tïït de nyin në rɔt ee dhöl yenë tak ku loi ajuiɛɛr de tïït de nyin në rɔt të en kë lëu bë kɔc yök.

Tɔŋ ku Ariɛɛr baai ku Macthok : të yenë ajuiɛɛr looi thïn ba rɔt tiit.

Anɔŋ dhɔ̈l juëc lëu benë ke ajuiɛ̈r de tïït de nyin luɔɔi thïn. Ajuiɛr aaye looi ke rɔ̈ŋ kenë ŋɛk ku pïïrde ku cɔk lääu ku gël rɔt cɔk tɔ̈ në ye mɛɛn. Ajuiɛrë alëu bë waar të cenë kaŋ röth waar.

Ajuiɛr alëu be kony ago kë be looi ya nyic ku kä lëu ye cɔk lëu ago gël de rɔt ya cɔk tɔ̈ të nɔŋ en kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai tul. Aalëu bë kony ëya enɔŋ kɔc ci yɔŋ ka ci rum të yenë raan e rum keek ran nyickë.

Kɔc ke baai ku mɛ̈ɛ̈th aaye luɔi piɛth looi në gɛm de kony ku wël. Kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai ku akuut ke gël de rum ka yaaŋ de kɔc aye tɔ̈ ëya bïk kony në ajuiɛ̈ric. Kë kä aaye kɔɔ kuɔny në löc në kë kuany cök.

Dɛ̈t de yic de Ajuiɛr de tïït de nyin në rɔt

Yïn lëu ba rɔt luɔ̈i ajuiɛr de tïït de rɔt në rɔtdu ka raan de paandu ka mathduɔ̈n nɔŋ ke tɔŋ yɔŋe.

Ajuiɛr de tïït de nyin ne rɔtdu yïn ŋɛk

Na loi ajuiɛr de tïït de nyin në rɔtdu, ke ka ye nyic kë no cï kabn luui apiɛth, ku ye kë no kën luui apiɛth. Ekenë yenë ke riɛɛr. Takë në kë ci kan tiëm ku tïŋ kä tɔ̈ në ajuiɛ̈rë tɔ̈ piinyë ago tïŋ lan nɔŋ en ke nɔŋ kony lëu bïn luuï thïn.

Ekä aaye kë lïk ba ke takic të loi yïn ajuiɛ̈r de rɔtduu:

  • Raan e rum yi yen ka nɔŋ awäc ku tɔŋ. Them them yïn ba tɔŋ gël acï yi ye puɔ̈l ' e cäth cï meth de ajïth ne tuɔŋic' në kɔc ye areec wël cï tɔŋ nyiɛ̈c aaye këriɛ̈c de tɔŋ bɛi të cɔk ekënë thök. Luɔi de bɛ̈i bei në tɔŋic ku gël de rɔt acï thöŋ kenë muk thïn de tɔŋ ka 'weer nhial'.

  • Ajuiɛr de tïït de nyin në rɔt akɔɔr be ya caaric në thaa thok ago kë cï röth ya tïŋ, ci man de liëc, dhiëth de meth, ka wɛ̈ɛ̈r de yic de pïïr.

  • Akuut ke Kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai alëu bïk yi kuɔny ku lëk kë yï kɔ̈k ba ke mat në ajuiɛr du yic. Tïŋ etɛ̈ɛ̈n në baai nɔŋ duɔ̈n  [në thöŋ de Deŋlith], ka yuɔpë në telepuun 1800RESPECT në 1800 737 732.

Ajuiɛ̈r de tïït de nyin në rɔt de baai ku mɛ̈ɛ̈th

Na loi ajuiɛr de tïït de nyin raan tɔ̈ ne yaaŋic, ke gɔl në piŋ. Tik anyic kä tɔ̈ në yen në pïïr e yic. Ke tueŋ piɛ̈ŋë, ku thiɛ̈cë në yen, ye ŋö ci rɔt ya looi. Ekënë abë yi kuɔny ba kë rɔt looi nyic. Dɛt ye ŋö ci looi në ajuiɛr dɛn de tïït de nyin rɔtic, lööm ekënë ku yen jɔl yïn kuɔny de gɔl cök thïn në kë bë e cɔk nɔŋ ajuiɛr de tïït de nyin de yen. Ajuiɛ̈r tɔ̈ pinyë alëu bë yi kuɔny në të lëu bïn ajuiɛr luɔi thïn ku ka cie käŋ kedhiɛ ke nɔŋ kony.

Muk në yï nhom lan lëu ben naŋ kɔc juëc luui yaaŋ raan ku kɔc kɔ̈k lëu bïk ajuiɛ̈r de tïït de nyin riɔ̈ɔ̈ckic.

Tak lon du acie ba kɔc luk ka tɛ̈kë nhïïm. ‘Palde' acen ye thök de kë lëu bë looi. Anyic ku ke jal yenë ke thaa yenë pïïr riääk ku gël de rɔt. Luɔ̈ɔ̈ië wɔnë mɛ̈ɛ̈thku ka raan de paanduɔ̈n ba kë ajuiɛr de tïït de nyin de bë dik kenë yen.

Ekä aaye kë lïk ba ke takic të loi yïn ajuiɛ̈r de mɛ̈ɛ̈thku ku pandu:

  • Ajuiɛ̈r de tïït de nyin alëu bë ya dhöl de yïŋ de gäm de piɔ̈u ku ceŋ. Ë ceŋë alëu ya kë thiëkic enɔŋ raan yɔŋ/ka ci rum.

  • Na tɔ̈ mïth thïn, ke yïn bë video da yök në Gël de mïth apiɛth ke nɔŋ kony.

  • Yïn lëu ba lööŋ ye kɔc cɔk guel cɔk ye luɔ̈idu të [në thöŋ de Deŋlith] tɔ̈ në riɔ̈ɔ̈c yic.

  • Yïn lëu ba akuut ke kɔc cï nhïïm ciɛ̈ɛ̈n thiɛ̈ɛ̈c në kuɔɔny. Na kɔɔr tik kuɔny de kee akuut kë, ke tuɔ̈c kɔc ci nhïïm lɔ ciɛ̈ɛ̈n në biäk de kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai, kɔc ke lööŋ, ku akuut ke ceŋ ku konyde në nyindhiɛ. Tïŋ në etɛ̈ɛ̈n në baai nɔŋ duɔ̈n [në thöŋ de Deŋlith], ka yuɔ̈pë në telepuun 1800RESPECT në 1800 737 732.

Kä tɔ̈ thïn në biäk de ajuiɛr de tïït de nyin de rɔt

Yen ajuiɛrë ëkë nyuth raan kë lëu bë looi ago rɔt gël. Nyic apiɛth yenë ajuɛir de tïït de nyin në ŋɛk röŋ kenë ŋɛk cï tä de pïïrde.

 

Kä tɔ̈ në Ajuiɛɛr de ŋëm de rɔt apieth e kë

Ee ajuiɛ̈rë anyooth kä lëu ba ke looi në ŋëm de rɔtdu apieth.

Kä tɔ̈ në Ajuiɛɛr de ŋëm de rɔt apieth e kë

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria