To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Kuny de kɔc cï yaaŋ yök/cï yɔŋ

Lëu ba raan tɔ̈ në kuɔ̈c ceŋic ku tɔŋ baai kony ya de? Kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai aaye tuɔ̈l-tök në diäär yiic kee diäk aye kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai yök në pïïr denic. Anɔŋ kä lëu ba ke looi lëu bïk kony.

Tɔŋ ku Ariɛɛr Baai ku Macthok: Tïït ë nyin në mïth

Yë ŋö lëu ba yök biyic?

Anɔŋ cïït ye ke nyiɛ̈c kɔc tɔ̈ në kuɔ̈c ceŋic ku tɔŋ baai.

Kɔc tɔ̈ në kuɔ̈c ceŋic ku tɔŋ baai aaye naŋ kee kä kë:

 • Acie lɔ biyic, kë cïn kë pëlke, ka, të thiɛ̈cë ke, luel kë ye kaa ye ke pɛ̈l lɔ biyic.

 • Aaye diɛɛr, aye gup riɔ̈ɔ̈c, dhäär ka däŋ de guɔ̈p cïn kë ë bïe.

 • Aaye dai, diɛɛr, gäk de rɔt, ka diu enɔŋ röör ken ka diäär ken, ka röör ken ka diäär ken tɔ̈ eke ŋɛɛny.

 • Aaye gup naŋ ɣän töök, ka ye ke tääc paan de akïm.

 • Aaye kɔc tɛɛr në cäth dɛn ka kä loi kë ke biyic.

 • Aayeke kuany cök, dɛ̈ɛ̈t de cök ka gël.

Na kɔɔr ba kä juëc nyic ŋö ye kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai?

Thiɛ̈c

Në thök de ye kënë kë yenë kë loi rɔt nyic ëë tënë cenë raan thiɛ̈c kë loi rɔt.

Eyic, ekënë arir yic.

Kɔc ke bɛ̈i ka mɛ̈ɛ̈th alëu bïk jam ë cïth, thiɛ̈c yic cï man de:

 • Tɔ̈ këriɛ̈c ke pieth baai?

 • Ɣɛn cï ɣän töök tïŋ, nɔŋ raan cï yï nɔ̈k?

 • Raan paandu ee cï ke yï riääc yic, tɔ̈ këriɛ̈c ebɛ̈n?

 • Tɔ̈ käŋ eke pieth?

Cɔk yï nhom ɣɔ̈ɔ̈r ba piŋ, ku cɔk mäthdu ka raan nhiaar yïn jam ke yï në thiäändu yic, ku duɔ̈në wɛ̈tdu riiny në riɛɛr, duɔ̈ne kɔc kɔ̈k jɔ̈l. Riiny de wël ku jöl de kɔc ago mɛ̈ɛ̈thku ka kɔc nhiaarke.

Kë lëu bë looi

Jam në kä cï röth wɔ̈ɔ̈c akɔɔr lɔcök. Kɔc cï yɔŋ aaye röth yök ke ke ye kë luel ye acï bë gam. Yen athiekic të lëkë ye yi në raan lan cenë ye yɔŋ ke yï löm riɔ̈ɔ̈c den apieth, na ye tak ke raan de paanden ye rɔt dhoom, ye rɔt looi cït ke pieth. Kɔc cï tëëk në kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai alëu aaye jam apieth arëët në kɔc juëc yiic. Ekënë ee ya biäk de lɛ̈ɛ̈t në ceŋic.

Kee kä kë aaye dhɔ̈l lëu bïn kɔc ke raan de baai ka mɛ̈ɛ̈th kuɔny:

 • Löm riɔ̈ɔ̈c den adik

 • Tɔŋ acie kë pieth. Duɔ̈në raan gäk ka duɔ̈në awäc de raandɛ̈ lööm ke koor.

 • Anɔŋ kä juëc ye kɔc wɛɛk wei, kä rir yiic në tak ku kɔc jiɛ̈l në tɔŋ baai yic-nɔŋic cäŋ de tɔŋ, cïn baai ku cɔk. Raan cï yɔŋ/ka cï nɔ̈k acï lëu bë kɔc cɔk jiël.

 • Täŋ de kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai äwär tɔŋ de guɔ̈p. Kɔc ke tɔŋ aaye wël cop yiic ku cɔk ke kɔc gum në 'taŋ de nhom' kɔc ci ke yɔŋ. Det riir ke ci ke cɔk tiam ke kä kë ku cɔk ke mïth tɔ̈ në gëlic.

 • Kuɔnyë ago kä juëc cɔ̈k piny bë lääu, rëër ka ci pɔ̈k kenë raan e yɔŋ e. Tïŋ të de ajuiɛr de lääu në ye apämë yic.

 • Kuny lɔ në dhɔ̈l lɔwai ke -de cäth, thaa cï ruk, muŋ de mïth, ka të lëu bë ke röth kuäl thïn. Kɔɔr ajuiir ke kuɔ̈c cew ku tɔŋ baai ku them ba kony në ruŋ de thaa de rɔ̈m piny.

 • Ɣoi de kë ye tɔŋ bɛ̈i në bai ebɛ̈nic. Na nɔŋ mïth tɔ̈ thïn, ke ke yiɛ̈n ke tïït de nyindu ku kony ke ku kɔ̈ɔ̈r ke ajuiɛɛr bë ke ya kuɔny cï man de Aku de mïth tɔ̈ në baai nɔŋ duɔ̈n (mɛ̈ɛ̈të ke).

 • Jam në lööŋ ke gël tɔ̈ në Yitheetdunic/Territory.

Takic, kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai aaye kä tuc arëët. Cɔl 000 të nɔŋë raan de paanduɔ̈n, mɛ̈ɛ̈th ka mïth kë näk kë, ka të riɔ̈ɔ̈c në kë bë ŋɛ'i yök.

Na Kɔɔr ba ka juëc nyic në kuny bïn kony ke yï:

 

Na nɔŋ kë näkë ke yï cɔl 000 bë bolith bɛ̈n.

Na kɔɔr ba yup në telepun cïn gääu ke yï cɔ̈të në TTY ka në National Relay Service, tïŋ Calls to emergency services

 

Ye rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c ŋö?

Dɛɛt de yic de rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c e wɔ kony buk.

Ye rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c ŋö?

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria