To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Thuɔŋjäŋ - Ye akut de 1800RESPECT? Ŋö?

Jäny de tɔŋ ku yaaŋ ee ya luɔ̈i de raan ebɛ̈n. 1800RESPECT ee akut ye yɔŋ de gup de diäär, tɔŋ në bɛ̈ɛ̈i yiic gël. Yen 1800RESPECT ee kë de kuny de kɔc niɔp ye ke yɔŋ, ku bɛ̈i ken ku mɛ̈ɛ̈th ken ku duluuï ken. Wɔ kɔc jaa'm nhïïm në telepuunic, në komputa yic, ku wɛpthaaida anɔŋic wël, wël ke weei ku tooc de nhom enɔŋ ɣän ke kuɔɔny. Kä kë kedhiɛ aye ke yök në wɛpthaai da yic ka në yup në 1800 737 732.

Yen akut de 1800RESPECT atiɛ̈ɛ̈t nyin be kɔc kedhia pan de Australia rëër ke cïn raan yɔŋ raan. Na nɔŋ kë yɔŋ yï guɔ̈p pandu, ka të de luɔi ke yï cɔl wɔ buk yï kuɔny. Wɔ lëu buk yï kuɔny ë ya nɔŋ en yɔŋ guɔ̈p tɔ̈ ke yï ka të luuï yïn thïn.

Kɔɔr kuɔny

1800RESPECT anɔŋ telepuun ku dujiëëm ke piɔ̈u ye ke yök në komputa yic mɛn ye tɔ̈ etɛ̈ɛ̈n bïk kony. Dujiëëm ke piɔ̈u aaye kony në kee kä kë:

  • wël ku kuɔny,

  • tooc enɔŋ akuut ye kony,

  • weei ku kuny de kë bë bɛɛr tuɔ̈l në thaa, dɛ̈

  • loi ajiuɛɛr dikduɔ̈n de gël de rɔt.

Kɔɔr wël ku kuɔny

Wɛpthaai de 1800RESPECT anɔŋic wël lɔcïth, wël nɔŋ kony. Anɔŋic wël bë yï kuɔny ago cïn de yaŋ ya nyic ku tɔŋ ku loi, ajiuɛɛr dikduɔ̈n de gël de rɔt ku yök akuut ye kony.

Wël ku kony de bɛ̈i ku mɛ̈ɛ̈th

Kɔc ke bɛ̈i ku amɛ̈ɛ̈th alëu bïk luui në akut de 1800RESPECT. Na ye diɛɛr në ran duɔ̈n nhiaar, meth ka warïnydu, ke 1800RESPECT alëu bë yï kuɔny.

Na lëkë raan yïn ye ɣɛn cï yɔŋ në kuɔ̈c ceŋ baai ye tök ka kuɔ̈c ceŋ de paanden ka yaaŋ de guɔ̈p, ke ka lëu bë yï cɔk kääc nhom ku liääp nhom në kë lëu ba lueel ka loi. Akut de 1800RESPECT ee yï yiɛ̈n wël ku kä lëu bë yï kony ago pandu ka mɛ̈ɛ̈th yï kuɔny. Pandu ka mɛ̈ɛ̈thku alëu bïk dujiëëm ke piɔ̈u ku jam kë në kë loi rɔt yic, thiɛ̈c kë thiɛ̈c ku kɔɔr kë wël nɔŋ kony në biäk kë. Yen wɛpthaai anɔŋic wël ye kɔc nyuɔ̈th akuut ye kony enɔŋ tɔŋ de bbai ci ke yök ka yaaŋ de guɔ̈p ku kɔc tuɔɔc nhïïm enɔŋ kuut kɔ̈k ye kony tɔ̈ yïtheetiic. Anɔŋic ë ya në biäk de të yenë luɔ̈i de ajiuɛɛr de gël de rɔt luɔ̈ɔ̈ithïn.

Kuny de kɔc në kee kä kë yiic aci yic piɔl, ku kë ye rɔt looi të cenë ye kënë kaam bääric laar. 1800RESPECT atɔ̈ etɛ̈ɛ̈n bë bɛ̈i ku mɛ̈ɛ̈th ye tɔ̈ ne yaaŋic/ka cï bɛ̈n bei në yaaŋic ya kony.

Wël ku kony de kɔc luï ku kɔc ci piɔ̈c luï në ye biäk kë

Anɔŋ biäk cï week në wɛpthaai yic ke ye kë de kɔc luï ku kɔc ci piöc luï në ye biäk de gël de yaaŋ. Wël nɔŋ kony atɔ̈ në biäk de kuɔ̈c ceŋ baai ku tɔŋ baai, taŋ rol de rum de tik, guɛɛl ku kuɔ̈c ceŋ në luɔi yic.

Yitheet ka miiri thi ke Australia anɔŋ lööŋ ye kɔc cɔk guel në biäk de kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai. Yitheet ka miiri thi ke Australia anɔŋ lööŋ ye kɔc cɔk guɛl të yɔŋë mïth gup ka kuc ke muk. Eë wɛpthaaië anɔŋic wël ye duluuï kuɔny bë nyic ye na lëu benë bolith cɔl ka akuut ke kony de mïthii.

Kony de kɔc kɔ̈k alëu ya kë de athiɛi, ku yen eya alëu bë ya kë rir yic në luɔ̈i. Akɔɔr kuur de piɔ̈u ku gɛm de rɔt. Kɔc ye luuï në nyindhiɛ kenë kɔc aaye kënë yök në thaa thok ebɛ̈n në luɔ̈i den yic. Duluuï ëya aaye lääu bïk kuɔny de jiëëm de piɔ̈u enɔŋ akut de 1800RESPECT.

Të lëu bïn wɔ yɔ̈k thïn

Yïn lëu ba akut de 1800RESPECT yök në kee dhɔ̈lkë. Yuɔ̈pë ke në telepuun 1800 737 732 (duwɛ̈ɛ̈r de thöok aatɔ̈). Lɔ në National Relay Service ago wël kɔ̈k ke ye biäkë yök.

Na ye jam de online ka komputa yic yen piɛth ke yï. Ke yï lɔ në biäk de jiëëm de piɔ̈u tɔ online ka komputa yic mɛn ye yök ne wɛpthaai de 1800RESPECT yic. Dujiëëm ke piɔ̈u aaye yök etɛ̈ɛ̈n. Dujiëm de piɔ̈u abë jam kenë yïn në lantöŋtɛ̈i. Ago jam apieth kenë dujiëm de piɔ̈u në online de 1800RESPECT ke yï thiök 'popup-blocking' de komputadu yic. Yin kɔɔr bë internetdu oieth ëya.

Na kɔɔr ba jam wɔnë dujiëm de piɔ̈u ke ɣoi nyin ka në telepuunic ke thiɛ̈c në wɛpthaai bë tuɔ̈c yï.

Lɔ ku yök wɛpthaaida në 1800RESPECT

 

Na nɔŋ kë näkë ke yï cɔl 000 bë bolith bɛ̈n.

Na kɔɔr ba yup në telepun cïn gääu ke yï cɔ̈të në TTY ka në National Relay Service, tïŋ Calls to emergency services

 

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic në ajuiɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r (TIS) de thookic

Telepun de wɛ̈ɛ̈r de thook ee ɣɔ̈ɔ̈r në nïniic kee 7 ku në thɛɛ yiic kee 24 (TIS National) atɔ̈ ke lääu ke cïn wëu kɔɔr ke të yup yïn akut de 1800RESPECT. Ago ye kënë juiir: Cɔl 1800RESPECT në 1800 737 732 ku thiɛ̈c duwër de thok. Dujiëm de piɔ̈u abë ajuiir looi, ka Cɔl akut de wɛ̈ɛ̈r de thook (TIS) në 131 450 ku thiɛ̈c ke bïk akut de 1800RESPECT kɔ̈ɔ̈r yï.

TIS

 

Kë de kuɔ̈c ceŋ baai ku tɔŋ baai

Yë kuɔ̈c ceŋ baai ku tɔŋ baai ŋö? Dɛ̈ɛ̈t de yic de kuɔ̈c ceŋ baai ku tɔŋ baai ee yï kuɔny ago kee kä kë dhuk.

Kë de kuɔ̈c ceŋ baai ku tɔŋ baai

 

Developed with: Ethnic Child Care, Family and Community Services Co-operative