To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Tư vấn qua điện thoại

Sử dụng tư vấn qua điện thoại với một người phiên dịch TIS

Dịch vụ 1800RESPECT hiện có cho tất cả mọi người ở Australia bị ảnh hưởng do việc tấn công tình dục và bạo hành trong nhà và gia đình.  Các chuyên viên tư vấn có trình độ và kinh nghiệm sẽ cung cấp tư vấn, thông tin và hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ khác. Dịch vụ này hiện có 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch qua điện thoại 24/7 (TIS National) hiện có là miễn phí cho bất kỳ ai muốn liên lạc với 1800RESPECT. 

Để sắp xếp việc này:

  • Hãy gọi cho 1800RESPECT theo số 1800 737 732 và đề nghị có một người phiên dịch. Chuyên viên tư vấn sẽ thu xếp, hoặc

  • Gọi cho TIS theo số 131 450 và đề nghị họ liên lạc với 1800RESPECT 

Tư vấn trực tuyến

1800RESPECT Trực tuyến tư vấn hiện chỉ bằng tiếng Anh. 

 

Trong trường hợp nguy hiểm cận kề, hãy gọi số 000 để được cảnh sát hỗ trợ.

Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp sử dụng TTY hoặc Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia, hãy xem trang Calls to emergency services

 

TIS

Sử dụng tư vấn qua điện thoại với một người phiên dịch TIS

TIS