To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

درباره برنامه ریزی برای امنیت

برنامه ریزی برای امنیت، روشی است جهت داشتن یک برنامه در مواقعی که اوضاع ناامن است.

راههای مختلفی برای طرح یک برنامه امنیتی وجود دارد. برنامه امنیت باید متناسب با شرایط متفاوت افراد تغییر کند تا امنیت فرد تقویت شود. این برنامه باید همزمان با تغییر شرایط، تغییر کند.

این برنامه ریزی، گزینه هایی که می تواند زمان بروز خشونت در خانواده، امنیت فرد را افزایش دهد را مورد توجه قرار می دهد. این برنامه همچنین می تواند به کسانیکه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و هویت فرد آزار دهنده مشخص است  کمک نماید. 

خانواده و دوستان می توانند نقش مهمی برای کمک، پشتیبانی و دادن اطلاعات لازم داشته باشند. خدمات مربوط به خشونت در خانواده و آزار جنسی موجود است تا بدینوسیله به فرد در برنامه ریزی کمک شود و از وی حمایت بعمل آید. این خدمات می تواند شامل بررسی گزینه های موجود باشد.

درک برنامه ریزی برای امنیت

شاید شما در حال برنامه ریزی برای امنیت خود، عضوی از خانواده یا دوست تان باشید.

برنامه امنیتی برای خود

گر شما یک برنامه امنیتی برای خود دارید، حتماً می دانید که چه اقدامی قبلاً موثر واقع شده و چه اقدامی موثرنبوده است. این خود یک نقطه قوت است. در خصوص مواردی که قبلاً موثر بوده اند فکر کنید و بعد نگاهی به لیست ذیل بیاندازید تا ببینید کدام مورد می تواند به طرح ریزی امنیت برای شما مفید واقع شود.

در ذیل چند مورد مهم که باید در برنامه ریزی امنیت خود مد نظر داشت ذکر می شود:

  • فرد خاطی، مسئول خشونت است. تلاش برای جلوگیری از خشونت مثل "راه رفتن روی پوست تخم مرغ" است چون فرد سوءاستفاده کننده سعی می کند راه جدیدی برای رفتار خشن خود و توجیه آن پیدا کند.  برای افزایش امنیت لازم نیست که فرد بخواهد مسئولیت رفتار خشونت آمیز طرف مقابل را خود بعهده بگیرد. 

  • طرح امنیت باید بطور مرتب به روز شود بخصوص زمانیکه اوضاع تغییر می کند مثل حامله شدن، داشتن فرزند جدید، یا تغییر در شرایط زندگی.  

  • خدمات خشونت در خانواده می تواند شما را حمایت کند و ایده های جدید بدهد تا به ایده های قبلی خود اضافه کنید.  اینجا را برای دریافت خدمات محلی چک کنید (به زبان انگلیسی می باشد) یا با 1800RESPECT با شماره
    1800 737 732 تماس بگیرید.

برنامه امنیتی برای خانواده و دوستان

بمنظور طرح یک برنامه امنیتی برای کسی که مورد خشونت قرار دارد، ابتدا به سخنان او گوش کنید. زنان در خصوص شرایط زندگی خود، اطلاع کافی دارند. ابتدا گوش کنید و بپرسید که چه اتفاقی افتاده است. این می تواند به شما برای درک مخاطرات موجود کمک کند. سعی کنید بفهمید که وی برای افزایش امنیت خود جه اقداماتی انجام داده و از آن بعنوان معیاری استفاده کنید تا او بتواند فکر کند که چه اقدامات دیگری می تواند امنیت اش را افزایش دهد. لیست ذیل می تواند ایده هایی برای طرح یک برنامه امنیتی به فرد بدهد اما شاید همه این موارد با شرایطی که او در آن بسر می برد مرتبط نباشند.  

در نظر داشته باشید که ممکن است چند فرد خاطی، در این امر دخیل باشند و اینکه نیازهای افراد باید در برنامه ریزی لحاظ شود. 

بیاد داشته باشید که وظیفه شما، قضاوت و تصمیم گیری (برای دیگران) نیست. "ترک محل (زندگی)" نمی تواند همیشه، کار ایمنی باشد. می دانیم که ترک کردن  باید زمانی انجام شود که بیشترین خطر جانی و ایمنی متوجه فرد است. به عضو خانواده یا دوست خود کمک کنید تا برنامه ریزی انجام دهد که برایش کارایی داشته باشد.

در ذیل، جند مورد مهم که باید در برنامه ریزی برای امنیت دوست یا عضو خانواده خود مد نظر داشت ذکر می شود:

چک لیستی برای امنیت

این چک لیست، یک راهنمای کلی برای انجام اقداماتی است که می تواند به امنیت  شما کمک کند. لطفاً توجه داشته باشید که برنامه ریزی برای امنیت باید با توجه به شرایط افراد صورت گیرد. 

 

چک لیست برنامه ریزی برای امنیت

این چک لیست راهنمایی است برای اقداماتی که به امنیت فرد کمک می کند.

 چک لیست برنامه ریزی برای امنیت

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria